SERVEIS

 

Assessorament i Planificació en Dret Tributari o Fiscal:

· Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

· Impost de Societats i Impost sobre la Renda de no residents.

· Impost sobre el Valor Afegit.

· Impost sobre Successions i Donacions.

· Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

· Tributs Autonòmics i Locals.

· Reclamacions económico-administratives

 

Despatx

 

Assessorament i Planificació en Dret Mercantil:

· Constitució de Societats.

· Transformació, Absorció i Fusió de Societats.

· Ampliació i Reducció de Capital.

· Dissolució-Liquidació de Societats.

· Consultoria d'Administradors.

· Registre Mercantil.

 

Despatx

 

Dret Laboral:

· Tràmits Tresoreria General Seg. Social.

· Formalització de contractes de treball.

· Confecció de rebuts salarials.

· Confecció de liquidacions Seg. Social.

· Comunicació venciment contractes.

· Calendari laboral.

· Quadre horari.

· Absentisme laboral.

· Representació davant els Tribunals socials.

 

 

Assessorament i Planificació Comptable.

 

Dret successori (Adquisicions Mortis causa).

 

Dret Administratiu:

· Reclamacions davant qualsevol Administració.

· Concessió de llicències i Autoritzacions.

· Representació davant els Tribunals del contenciós-administratiu.